רבי אליעזר בן הורקנוס והפרה האדומה

שנינו במשנה :"רבי אליעזר אומר, עגלה, בת שנתה. ופרה, בת שתים. וחכמים אומרים, עגלה, בת שתים. ופרה, בת שלש או בת ארבע. רבי מאיר אומר, אף בת חמש כשרה הזקנה, אלא שאין ממתינין לה, שמא תשחיר, שלא תפסל. אמר רבי יהושע, לא שמעתי אלא 'שלשית'. אמרו לו, מה  הלשון 'שלשית'? אמר להם, כך שמעתי סתם. אמר בן עזאי, אני אפרש. אם אומר אתה, שלישית, לאחרות במנין. וכשאתה אומר, 'שלשית',  בת שלש שנים". [משנה מסכת פרה פרק א, משנה א]

משנה זו היא פלא עצום! דווקא רבי יהושע הוא זה שבא עם ה'שמועה', - ההלכה הנמסרת מדור לדור. רבי אליעזר, השמרן, ש"לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו" [סוכה כח.] אומר לכאורה הלכה, שאינה מפי השמועה.

הפלא גדל והולך בראותנו את המדרש המופלא המתאר את עליית משה רבינו למרום לקבל את התורה. כך נאמר שם :"רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא אמר: בשעה שעלה משה למרום, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה, הלכה בשם אומרה. אליעזר בני אומר: עגלה בת שנתה, ופרה בת שתים. אמר משה לפניו: ריבונו של עולם, העליונים ותחתונים שלך הן ואתה אומר הלכה בשמו של בשר ודם? אמר לו: צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי, ועתיד לפתוח בפרשת פרה אדומה תחילה, רבי אליעזר אומר: עגלה בת שנתה, ופרה בת שתים. אמר לפניו: ריבון העולמים, יהי רצון שיהא מחלציי. אמר לו: חייך, שהוא מחלציך, הדא הוא דכתיב: ושם האחד אליעזר (שמו' יח ד). ושם אותו המיוחד, אליעזר". [מדרש תנחומא פרשת חוקת אות ח]

מדוע התפעל משה כל כך דווקא מרבי אליעזר? ומדוע משה אומר לקב"ה "עליונים ותחתונים שלך...ואתה אומר הלכה בשמו של בשר ודם"?

לאור האמור לעיל, התפעל משה רבנו דווקא מיכולתו של רבי אליעזר לחדש דברים, מעבר למה שנאמר למשה מסיני[1]. הרי כך מסופר על רבי אליעזר, ביום שבא אביו לירושלים לנדותו מנכסיו על שברח מביתו ללמוד תורה. רבן יוחנן בן זכאי ביקש מרבי אליעזר לדרוש :"נתן עיניו ברבי אליעזר, אמר לו, אמור לנו דבר אחד מן התורה. אמר לו, רבי, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לבור הזה שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהיה מוציא. כך אני איני יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקיבלתי ממך. אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה, למעין זה שהוא נובע ומוציא מים, ויש בכוחו להוציא מים יתר ממה שהוא מכניס. כך אתה יכול לומר דברי תורה יתר ממה שקבלו מסיני". [פרקי דרבי אליעזר, פרק ב] 

אף במחלוקת המפורסמת בתנורו של עכנאי, דווקא חכמים אמרו 'שמועה' ורבי אליעזר אמר דבריו מסברא. במשנה נאמר :"העיד רבי יהושע ורבי פפייס....הם העידו על תנור שחתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא שהוא טמא שרבי אליעזר מטהר" [משנה מסכת עדויות פרק ז משנה ו - ז]

אם כן, דווקא לרבי יהושע יש שמועה, ולא לרבי אליעזר. לפיכך כותב הרמב"ן :"ואפשר שהם היו אומרים מפי השמועה והוא אומר כך היא בעיני (סנהדרין פ"ח א') לפיכך לא קבלו ממנו כל ראיות שבעולם, ואלו הורה למעשה בזמן הבית היה נעשה זקן ממרא לפיכך החמירו עליו ו'ברכוהו'." [חידושי הרמב"ן מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב]

הן כך כתב רבי חיים שמואלביץ זצ"ל על הגמרא האומרת שרבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו :"ביאור העניין כך הוא, דודאי דרש ר' אליעזר ופסק דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, אלא שלא היה מוציא את הדין טרם שבירר והבהיר לעצמו שכך היה רבו פוסק את הדין, ולכן קרא על עצמו ר' אליעזר 'לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם', ואילו בדבר שלא הייתה לו הכרעה בדעת הרב, לא היה דורש אותו ולא דנו כלל ['שיחות מוסר' - הרב חיים שמואלביץ חלק א שנת תשל"א]

פלא פלאים, דווקא רבי אליעזר השמרן, מחדש בטוב טעם. משה רבינו מתפעל מיכולת חידושיו. מבקש מה' שרבי אליעזר יצא מחלציו, והקב"ה אומר לו, שאכן הוא יצא מחלציו. רבי אליעזר היה לוי, מצאצאיו של משה רבנו!


[1] צריך לומר, שהייתה לר' יהושע מסורת מרבו, אך לא הייתה זו שמועה ברורה מסיני.

111 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מגמה חינוכית בפסיקת המשנה ברורה

השו"ע פוסק :"חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. הגה: וי"א דא"צ להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו (כל בו) וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. (מהרי"ל). ואח

שמחה ביהדות ובפורים

לפני שנים רבות, ואני בחור בשיעור ה' בישיבת מרכז הרב, ניגש אלי הרב אלישע וישליצקי זצ"ל וסיפר לי, שביקשו ממנו לדבר ברדיו על השמחה של פורים. הוא לא היה יכול, וביקש ממני לדבר במקומו. אמרתי לו שאין לי מה ל

על מה אתה כועס? (ראם נביס)

בס"ד יום ראשון י"ט חשוון תשע"ט הרבה פעמים קורה לנו בעניינים ממוניים שאנו כועסים אחד על השני. במאמר זה רציתי לברר את העקרונות במקרים בהם חז"ל מתירים לנו לכעוס (להתרעם) על חברינו. תלמוד בבלי מסכת בבא מצ