לפרשת שלח - נשים במשלחת המרגלים?! חשיבות הדיוק בהבאת מקורות

עודכן ב: 29 ינו 2019

בספר הנפלא 'תורה היום'[1] כתב בשם ה'כלי יקר', שמשימתם של המרגלים נכשלה בגלל שהייתה כולה מורכבת מגברים, ולא נכללו בה נשים. ובלשונו :"אילו קיימו את רצון ה', היו כוללים במשלחת גם נשים, "שהיו מחבבות את הארץ".

כשקראתי דברים אלו, אמרתי לעצמי, לא ייתכן שכך כתב בעל 'כלי יקר'. משלחת מעורבת של גברים ונשים?! לא ייתכן.

בדקתי ב'כלי יקר' עצמו, ומצאתי שאכן צדקתי. כך כתב ה'כלי יקר' :"דבר אחר לכך פירט אנשים, לפי שאמרו חז"ל (ילקוט רמז תשעג) האנשים היו שונאים את הארץ ואמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר יד ד) והנשים היו מחבבות הארץ ואמרו תנה לנו אחוזה (שם כז ד). ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא לפי דעתי שאני רואה בעתיד היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ כי לא יספרו בגנותה, אבל לך לדעתך שאתה סבור שכשרים המה ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם תשלח אנשים, וזהו שלח לך לדעתך אנשים אבל לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים כאמור": [כלי יקר במדבר פרק יג פסוק ב]

כל מילה מיותרת. רואים במפורש, שבעל 'כלי יקר' דיבר במפורש על משלחת של נשים[2].

דווקא בפרשה שלנו למדנו, שלעיתים, מילה אחת הורסת את הכול.

כך כותב רמב"ן :"אבל רשעם במלת "אפס", שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם שאי אפשר בשום ענין, כלשון האפס לנצח חסדו (תהלים עז ט), ואין עוד אפס אלהים (ישעיה מה יד). והנה אמרו לו, הארץ שמנה וגם זבת חלב ודבש והפרי טוב, אבל אי אפשר לבא אליהם כי עז העם והערים בצורות גדולות מאד וגם ילידי הענק ראינו שם" [רמב"ן במדבר פרק יג, פסוק כז]

במילה אחת, המילה 'אפס', אמרו המרגלים את הכול.

הנשים היו מחבבות את הארץ. גם בחטא העגל לא נכשלו הנשים. כך כתוב ב'פרקי דר' אליעזר' :"שמעו הנשים ולא קבלו עליהם ליתן נזמיהן לבעליהן, אלא אמרו להם אתם רוצים לעשות שקוץ ותועבה, שאין בו כח להציל לא שמעו להם, ונתן הב"ה שכרן של נשים בעה"ז ובעה"ב, ומה שכר נתן להם לעה"ב לעה"ז שהן משמרות ראשי חדשים, שנ' המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעורייך..." [פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מד]

כוונת המדרש היא, שנשים נהגו לא לעשות מלאכה בראש חודש. מנהג זה מובא בירושלמי וב'טור', בקשר לכך שהנשים לא חטאו בחטא העגל. כך כותב ה'טור' :"מפני שהנשים בטלות בו ממלאכה וה"נ איתא בירושלמי הני נשי דנהיגי דלא למיעבד עבידתא בריש ירחא מנהגא ואיתא בפרק מ"ד מפרקי דר' אליעזר לפי שלא רצו נשים ליתן נזמיהן לבעליהן במעשה העגל לכך נתן להן הקדוש ברוך הוא שכרן שיהו משמרות ר"ח יותר מהאנשים ושמעתי מאחי הר"י טעם לדבר לפי שהמועדים נתקנו כנגד אבות פסח כנגד אברהם דכתיב (בראשית יח) לושי ועשי עוגות ופסח היה שבועות כנגד יצחק שתקיעת שופר של מתן תורה היה בשופר מאילו של יצחק סוכות כנגד יעקב דכתיב (בראשית לד) ולמקנהו עשה סוכות וי"ב ראשי חדשי השנה שגם הם נקראים מועדים כנגד י"ב שבטים וכשחטאו בעגל ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו חטא": [טור אורח חיים הלכות ראש חודש סימן תיז]

[1] מאת הרב פרופ' פינחס פלאי, הוצאת דביר תש"ן 1990


[2] ייתכן שהשגגה היא של מתרגם הספר, כי במקור הוא נכתב באנגלית. מו"ר הרב ד"ר יהודה ביטי אומר, שתמיד יש לצטט את המקור ממנו אתה מביא ולא רק לסכם את דבריו, כדי שהקורא יוכל לבדוק, אם הסקת המסקנות שלך היא מדויקת.


26 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מגמה חינוכית בפסיקת המשנה ברורה

השו"ע פוסק :"חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. הגה: וי"א דא"צ להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו (כל בו) וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. (מהרי"ל). ואח

שמחה ביהדות ובפורים

לפני שנים רבות, ואני בחור בשיעור ה' בישיבת מרכז הרב, ניגש אלי הרב אלישע וישליצקי זצ"ל וסיפר לי, שביקשו ממנו לדבר ברדיו על השמחה של פורים. הוא לא היה יכול, וביקש ממני לדבר במקומו. אמרתי לו שאין לי מה ל

רבי אליעזר בן הורקנוס והפרה האדומה

שנינו במשנה :"רבי אליעזר אומר, עגלה, בת שנתה. ופרה, בת שתים. וחכמים אומרים, עגלה, בת שתים. ופרה, בת שלש או בת ארבע. רבי מאיר אומר, אף בת חמש כשרה הזקנה, אלא שאין ממתינין לה, שמא תשחיר, שלא תפסל. אמר ר

ישיבת שדמות נריה, 04-6099726

yshadmot@gmail.com